Skip Navigation Links
      
สถิติการสืบค้น

หน่วยงาน/คณะ สาขา                    
 
ลำดับเลขเรียกหนังสือชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่งเปิดอ่านดาวน์โหลด
1 IS000001 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี / ดวงฤทัย นาคจินดา 15721195
2 IS000002 การศึกษาการผลิต และการตลาดของอุตสาหกรรมยางสังเคราะห์ในประเทศไทย / ธวัช จันทร์สอน 1559267
3 IS000003 ทัศนคติผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / นัฐพงค์ รัตนพิทักษ์ 1554184
4 IS000004 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮาส์ของผู้บริโภค ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี / นิทัสน์ เทพทา 156576
5 IS000005 ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการจัดการองค์ความรู้ด้านการผลิต กรณีศึกษา บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) / นิพงษ์ ขวัญเมือง 15486
6 IS000006 การประเมินผลการดำเนินงานและความพึงพอใจในบริการโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน กรณีศึกษา: จังหวัดชลบุรี / นิยะดา อนุตรชัยสิริ 155734
7 IS000007 การศึกษาความพยายามในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ของหน่วยจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพากรภาค 5 / เนตร์นภา มาลา 15597
8 IS000008 การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสุรากลั่นชุมชนในจังหวัดชลบุรี / บงกช ทองในธรรม 15565
9 IS000009 การศึกษาความเหมาะสมของการลงทุนด้านเครื่องมืออุปกรณ์ของท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์ในเขตท่าเรือแหลมฉบัง / ไมตรี เหล่าชุมพล 15482
10 IS000010 ประสิทธิภาพการผลิตยางพาราปีการผลิต 2546 : กรณีศึกษาอำเภอเบตง จังหวัดยะลา / ยิ่งยง สิริรตวรรณ 15619
Page 1[2][3][4][5][6][7][8][9]

 แสดงผล     รายการ/หน้า
 
 

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี 199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038 - 352621 (สายตรง) โทรศัพท์ : 038-354580-4 # 2723 , 2730 , 2731 โทรสาร   :   038 - 352623