Skip Navigation Links
      
วิทยานิพนธ์/โครงงาน/งานวิจัย

ระดับการศึกษาของผู้แต่ง หน่วยงาน

เขตข้อมูล                            ปีที่จัดทำ 

   
     
     

    ระบบจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

วัตถุประสงค์

                        ระบบจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลนี้เป็นผลงานของนิสิต ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและบริการข้อมูลดิจิทัลทางวิชาการ ในสาขาวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรีซึ่งประกอบด้วยเอกสารทางวิชาการงานวิจัยในระดับปริญญาตรี-บัณฑิตศึกษาโครงการ วิทยานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ และ รวมไปถึงงานวิจัยของบุคคลภายนอก(เฉพาะที่ส่งเข้ามาและยินยอมให้เผยแพร่ได้)โดยข้อมูลนี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยนำเสนอข้อมูลฉบับเต็มในรูปแบบPDFลงลายน้ำ 

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี 199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038 - 352621 (สายตรง) โทรศัพท์ : 038-354580-4 # 2723 , 2730 , 2731 โทรสาร   :   038 - 352623