Up สำนักวิทยบริการ...บริการอย่างไรให้โดนใจ (รอบอาจารย์และเจ้าหน้าที่) Slideshow

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

vitperson01
vitperson02
vitperson03
vitperson04
vitperson05
vitperson06
vitperson07
vitperson08
vitperson09
vitperson10
vitperson11
vitperson12
vitperson13
vitperson14
vitperson15
vitperson16
vitperson17
vitperson18
vitperson19
vitperson20
vitperson21
vitperson22
vitperson23
vitperson24
vitperson25
vitperson26
vitperson27
vitperson28
vitperson29
vitperson30
vitperson31
vitperson32
vitperson33
vitperson34
vitperson35
vitperson36
vitperson37
vitperson38
vitperson39
vitperson40
vitperson41
vitperson42
vitperson43
vitperson44
vitperson45
vitperson46
vitperson47
vitperson48
vitperson49
vitperson50