Up โครงการแสดงหนังสือครั้งที่ 7 Slideshow

ห้องสมุด วิทยาเขตวิทยาศรีราชา จัดโครงการแสดงหนังสือครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2554

bookfair001
bookfair002
bookfair003
bookfair004
bookfair005
bookfair006
bookfair007
bookfair008
bookfair009
bookfair010
bookfair011
bookfair012
bookfair013
bookfair014
bookfair015
bookfair016
bookfair017
bookfair018
bookfair019
bookfair020
bookfair021
bookfair022
bookfair023
bookfair024
bookfair025
bookfair026
bookfair027
bookfair028
bookfair029
bookfair030
bookfair031
bookfair032
bookfair033
bookfair034
bookfair035
bookfair036
bookfair037
bookfair038
bookfair039
bookfair040
bookfair041
bookfair042
bookfair043
bookfair044
bookfair045
bookfair046
bookfair047
bookfair048
bookfair049
bookfair050
bookfair051
bookfair052
bookfair053
bookfair054
bookfair055
bookfair056
bookfair057
bookfair058
bookfair059
bookfair060
bookfair061
bookfair062
bookfair063
bookfair064
bookfair065
bookfair066
bookfair067
bookfair068
bookfair069
bookfair070
bookfair071
bookfair072
bookfair073
bookfair074
bookfair075
bookfair076
bookfair077
bookfair078
bookfair079
bookfair080
bookfair081
bookfair082
bookfair083
bookfair084
bookfair085
bookfair086
bookfair087
bookfair088
bookfair089
bookfair090
bookfair091
bookfair092
bookfair093
bookfair094
bookfair095
bookfair096
bookfair097
bookfair098
bookfair099
bookfair100
bookfair101
bookfair102
bookfair103
bookfair104
bookfair105
bookfair106
bookfair107
bookfair108
bookfair109
bookfair110
bookfair111
bookfair112
bookfair113
bookfair114
bookfair115
bookfair116
bookfair117
bookfair118
bookfair119
bookfair120
bookfair121
bookfair122
bookfair123
bookfair124
bookfair125
bookfair126
bookfair127
bookfair128
bookfair129
bookfair130
bookfair131
bookfair132
bookfair133
bookfair134
bookfair135
bookfair136
bookfair137
bookfair138
bookfair139
bookfair140
bookfair141
bookfair142
bookfair143
bookfair144
bookfair145
bookfair146
bookfair147
bookfair148
bookfair149
bookfair150
bookfair151
bookfair152
bookfair153
bookfair154
bookfair155